Regulamin Stowarzyszenia zwykłego pn.
Stowarzyszenie Przyjaciół Frycza

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Frycza i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

4. Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 j.t.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

7. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Kultywowanie historii i pielęgnowanie tradycji Liceum;
 2. Upamiętnianie ważnych wydarzeń z historii Liceum;
 3. Udzielanie Liceum wsparcia materialnego i rzeczowego wspomagającego rozwój pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
 4. Wspieranie działalności Liceum w zakresie realizacji jego celów, w tym programu wychowawczego i profilaktycznego Liceum;
 5. Działalność wspomagająca naukę, edukację i wychowanie, w szczególności przez przekazywanie wniosków i opinii dotyczących doskonalenia organizacji nauczania oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej w Liceum;
 6. Pobudzanie i organizowanie aktywności absolwentów i rodziców uczniów na rzecz Liceum;
 7. Pobudzanie aktywności oraz udzielanie pomocy i wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i wymagających opieki socjalnej;
 8. Pobudzanie aktywności oraz udzielanie pomocy uczniom w podejmowanych przez nich inicjatywach mających na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie zainteresowań kulturalnych, sportowych i technicznych;
 9. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi.

8. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez nieodpłatne:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej;
 2. Organizowanie uroczystości jubileuszowych i zjazdów absolwentów;
 3. Organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez;
 4. Organizowanie wycieczek;
 5. Organizowanie imprez kulturalnych;
 6. Współpracę z organizacjami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia lub chcą wspierać realizację celów Stowarzyszenia;
 7. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i instytucji;
 8. Publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia;
 9. Współdziałanie z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwoju lokalnych społeczności,
 10. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć służących rozwijaniu zainteresowań oraz talentów młodzieży;
 11. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, opiekuńczym, profilaktycznym lub integracyjnym dla młodzieży;
 12. Prowadzenie lub wspieranie akcji o charakterze charytatywnym.

9. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

10. Nowych członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

11. 1. Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. złożenia przez członka Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:
  1. niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,
  2. podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia,
  3. działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4. niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 4. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków i wybierany jest przez Zebranie Członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Skarbnik. Na funkcję Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika wybiera Zebranie Członków.
13. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 3. Opracowywanie programów i uchwalanie planów pracy Stowarzyszenia.
 4. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa.
 5. Przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
 6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 7. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pkt 20 regulaminu Stowarzyszenia.
 8. Zwoływanie Zebrań Członków.
 9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

14. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków i wybierana jest przez Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz 2 członków Komisji. Na funkcję Przewodniczącego wybiera Zebranie Członków.

15. 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
 2. Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Członków wnioski w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Zebraniu Członków.

16. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

17. 1. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu organu.

 1. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną, decydujący głos ma odpowiednio Prezes lub Przewodniczący.
 2. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.7

18. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu organów może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie danego organu. W trybie tym nie można powołać więcej niż połowy składu organu.

19. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

20. 1. Podejmowanie przez Zarząd stowarzyszenia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

 1. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
  1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
  2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego;
  3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki;
  4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy;
  5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł.

21. Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.